Marketing Source

Recap Vietnam Mobile Day 2019 – topic “How to optimize conversions with Google Analytics”

In the event Vietnam Mobile Day 2019 There are some very good articles, I would like to share the post of Mr. Tran Quoc Ky (Co – Founder Chin Media)

At the beginning of the #STAGE 2 sharing, Mr. Tran Quoc Ky with the “Knowledge menu” is full of numbers, around the topic “How to optimize conversion rate in Google Analytics”

His shared goal is to solve the problem many Marketing/Marketer teams are facing in “Increasing order volume X2 – X3 times but controllable CPA cost”

first. Common errors

During the sharing session, Mr. Ky mentioned 3 main contents revolving around Google Analytics as follows:

  • Marketers run campaigns but don’t put tracking codes on their websites.
  • Run the campaign but don’t set UTM tracking.
  • Setting UTM tracking but not having a clear organization makes it difficult to optimally manage
  • Do not set goals for the website to evaluate conversions.
  • Don’t/forgot to see the realtime report.
  • From the above factors, it leads to the implementation of the communication campaign, even though the order is issued, but will not know where the order comes from, so there is no basis for deciding for the next campaign, or losing control of the campaign because of not/forgot to see the real-time report. . Mr. Tran Quoc Ky recommends that marketers reconsider the above.

2. Identifier to track the media campaign.

Anh Ky shared that this identification is very important to help marketers realize the purpose of channeling, segmenting targets.. thereby producing clear reports to help marketers decide to push good campaigns and see Review bad campaigns.

recap-vietnam-mobile-day-3

Starting by defining communication goals, Mr. Ky recommends having at least one main goal and one secondary goal, so that when the main goal is not achieved, use the secondary goal as a lifeline to decide to start again. (For example, if CR% of all channels is zero, then we have to find the channels that generate a lot of users with high time on site to reinvest and give the campaign more opportunities… because users who stay on the site for a long time are the users who have more opportunities to invest on the site. more likely to buy than users who exit quickly)

“In the structure of identifiers with UTM, there are two very scientific extremes as follows:
One side is to set the UTM for the campaign divided by channel, type, target…
One side is a control system for evaluation reports by channel, type, and real-time reporting.
From the above two things, it will help Marketers have a clear view in deciding the next implementation based on the results of the report.”

recap-vietnam-mobile-day-5

3. Actual campaign analysis

He presented a report system with actual data on Google Analytics and explained with many different perspectives, from the perspective of evaluating traffic sources from device type, to age, gender, behavior…and giving make comments with suggestions for the next optimal solution based on Google Analytics data reports.

Hopefully, the above recap article helps marketers in measuring and managing effective campaigns.

Source: Chin Media – Your Digital Agency

Marketing online


Thông tin thêm

Recap Vietnam Mobile Day 2019 – topic “How to optimize conversions with Google Analytics”

#Recap #Vietnam #Mobile #Day #topic #optimize #conversions #Google #Analytics
[rule_3_plain] #Recap #Vietnam #Mobile #Day #topic #optimize #conversions #Google #Analytics

Recap Vietnam Mobile Day 2019 – topic “How to optimize conversions with Google Analytics”
Trong sự kiện Vietnam Mobile Day 2019 có một số bài chia sẻ rất hay, mình xin được chia sẻ bài chia sẻ của anh Anh Trần Quốc Kỳ (Co – Founder Chin Media)

Mở đầu bài chia sẻ #STAGE 2 là Anh Trần Quốc Kỳ với “Thực đơn kiến thức” toàn số với số, xoay quanh chủ đề “Làm thế nào để tối ưu tỷ lệ chuyển đổi trong Google Analytics”

Mục tiêu chia sẻ của anh là giải quyết bài toán của nhiều Team Marketing/Marketer đang gặp phải trong việc “Tăng khối lượng đơn hàng X2 – X3 lần nhưng chi phí CPA có thể kiểm soát”

Mục lục

1. Các lỗi thường gặp2.  Định danh để tracking cho chiến dịch truyền thông.3. Phân tích chiến dịch thực tế
1. Các lỗi thường gặp

Trong buổi chia sẻ anh Kỳ nói đến 3 nội dung chính xoay quanh Google Analytics như sau:

Các marketer chạy campaign nhưng không đặt tracking code trên website.Chạy campaign nhưng không đặt UTM tracking.Đặt UTM tracking nhưng không có tổ chức rõ ràng khiến khó khăn trong việc quản lý tối ưuKhông đặt goals cho website để đánh giá chuyển đổi.Không/quên xem report realtime.Từ các yếu tố trên dẫn đến việc chiến dịch truyền thông triển khai dù ra đơn nhưng sẽ không biết đơn hàng đến từ đâu cho nên thiếu cơ sở quyết định cho chiến dịch sau, hay mất kiểm soát campaign vì không/quên xem report realtime. Anh Trần Quốc Kỳ khuyến nghị các Marketer xem xét lại các việc trên.

2.  Định danh để tracking cho chiến dịch truyền thông.

Anh Kỳ chia sẻ rằng việc định danh này rất quan trọng để giúp cho các marketing có thể thực hiện ý đồ phân kênh, phân target..từ đó cho ra báo cáo rõ ràng giúp các marketer quyết định push những chiến dịch tốt và xem xét lại những chiến dịch chưa tốt.

Bắt đầu bằng việc xác định mục tiêu truyền thông, anh Kỳ khuyến nghị nên có ít nhất một mục tiêu chính và một mục tiêu phụ, để khi mục tiêu chính chưa đạt thì dùng mục tiêu phụ làm chiếc phao cứu cánh quyết định tái đầu tư ( VD nếu CR% của tất cả các kênh đều bằng 0, thì phải tìm những kênh nào tạo ra nhiều user có time on site cao để tái đầu tư và cho campaign thêm cơ hội…vì user ở lại site lâu là user có khả năng mua hàng cao hơn user thoát nhanh)

“Trong cấu trúc định danh với UTM phân ra hai thái cực rất khoa học như sau:Một bên là đặt UTM cho campaign chia theo kênh, loại hình, target…Một bên là hệ thống kiểm soát báo cáo đánh giá theo kênh, loại hình, bao cáo theo thời gian và realtime.Từ 2 việc trên sẽ giúp Marketer có cái nhìn rõ nét trong việc quyết định triển khai tiếp theo dựa trên kết quả báo cáo mang về.”

3. Phân tích chiến dịch thực tế

Anh đưa ra một hệ thống report với số liệu thực tế trên Google Analytics và lý giải với nhiều góc nhìn khác nhau, từ góc nhìn đánh giá nguồn traffic đến từ loại thiết bị, đến lứa tuổi, giới tính, hành vi…và đưa ra nhận định kèm theo đề xuất phương án tối ưu tiếp theo dựa trên báo cáo dữ liệu Google Analytics.

Hy vọng rằng, bài recap trên giúp ích được cho công việc của các marketer trong đo lường và quản lý chiến dịch hiệu quả.

Nguồn: Chin Media – Your Digital Agency

#Recap #Vietnam #Mobile #Day #topic #optimize #conversions #Google #Analytics
[rule_2_plain] #Recap #Vietnam #Mobile #Day #topic #optimize #conversions #Google #Analytics
[rule_2_plain] #Recap #Vietnam #Mobile #Day #topic #optimize #conversions #Google #Analytics
[rule_3_plain]

#Recap #Vietnam #Mobile #Day #topic #optimize #conversions #Google #Analytics

Recap Vietnam Mobile Day 2019 – topic “How to optimize conversions with Google Analytics”
Trong sự kiện Vietnam Mobile Day 2019 có một số bài chia sẻ rất hay, mình xin được chia sẻ bài chia sẻ của anh Anh Trần Quốc Kỳ (Co – Founder Chin Media)

Mở đầu bài chia sẻ #STAGE 2 là Anh Trần Quốc Kỳ với “Thực đơn kiến thức” toàn số với số, xoay quanh chủ đề “Làm thế nào để tối ưu tỷ lệ chuyển đổi trong Google Analytics”

Mục tiêu chia sẻ của anh là giải quyết bài toán của nhiều Team Marketing/Marketer đang gặp phải trong việc “Tăng khối lượng đơn hàng X2 – X3 lần nhưng chi phí CPA có thể kiểm soát”

Mục lục

1. Các lỗi thường gặp2.  Định danh để tracking cho chiến dịch truyền thông.3. Phân tích chiến dịch thực tế
1. Các lỗi thường gặp

Trong buổi chia sẻ anh Kỳ nói đến 3 nội dung chính xoay quanh Google Analytics như sau:

Các marketer chạy campaign nhưng không đặt tracking code trên website.Chạy campaign nhưng không đặt UTM tracking.Đặt UTM tracking nhưng không có tổ chức rõ ràng khiến khó khăn trong việc quản lý tối ưuKhông đặt goals cho website để đánh giá chuyển đổi.Không/quên xem report realtime.Từ các yếu tố trên dẫn đến việc chiến dịch truyền thông triển khai dù ra đơn nhưng sẽ không biết đơn hàng đến từ đâu cho nên thiếu cơ sở quyết định cho chiến dịch sau, hay mất kiểm soát campaign vì không/quên xem report realtime. Anh Trần Quốc Kỳ khuyến nghị các Marketer xem xét lại các việc trên.

2.  Định danh để tracking cho chiến dịch truyền thông.

Anh Kỳ chia sẻ rằng việc định danh này rất quan trọng để giúp cho các marketing có thể thực hiện ý đồ phân kênh, phân target..từ đó cho ra báo cáo rõ ràng giúp các marketer quyết định push những chiến dịch tốt và xem xét lại những chiến dịch chưa tốt.

Bắt đầu bằng việc xác định mục tiêu truyền thông, anh Kỳ khuyến nghị nên có ít nhất một mục tiêu chính và một mục tiêu phụ, để khi mục tiêu chính chưa đạt thì dùng mục tiêu phụ làm chiếc phao cứu cánh quyết định tái đầu tư ( VD nếu CR% của tất cả các kênh đều bằng 0, thì phải tìm những kênh nào tạo ra nhiều user có time on site cao để tái đầu tư và cho campaign thêm cơ hội…vì user ở lại site lâu là user có khả năng mua hàng cao hơn user thoát nhanh)

“Trong cấu trúc định danh với UTM phân ra hai thái cực rất khoa học như sau:Một bên là đặt UTM cho campaign chia theo kênh, loại hình, target…Một bên là hệ thống kiểm soát báo cáo đánh giá theo kênh, loại hình, bao cáo theo thời gian và realtime.Từ 2 việc trên sẽ giúp Marketer có cái nhìn rõ nét trong việc quyết định triển khai tiếp theo dựa trên kết quả báo cáo mang về.”

3. Phân tích chiến dịch thực tế

Anh đưa ra một hệ thống report với số liệu thực tế trên Google Analytics và lý giải với nhiều góc nhìn khác nhau, từ góc nhìn đánh giá nguồn traffic đến từ loại thiết bị, đến lứa tuổi, giới tính, hành vi…và đưa ra nhận định kèm theo đề xuất phương án tối ưu tiếp theo dựa trên báo cáo dữ liệu Google Analytics.

Hy vọng rằng, bài recap trên giúp ích được cho công việc của các marketer trong đo lường và quản lý chiến dịch hiệu quả.

Nguồn: Chin Media – Your Digital Agency

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button