Digital Marketing

Chuyển hướng link bằng Htaccess 301

Đôi khi bạn cần chuyển hướng link 301 (Liên kết chuyển hướng vĩnh viễn) điều này cần thiết cho một số trường hợp đặc biệt khi thay đổi liên kết tĩnh hoặc chuyển vĩnh viễn liên kết web cũ sang liên kết web mới.

Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách chuyển đổi liên kết 301 bằng htaccess.

Nội dung

Tệp htaccess là gì?

Tệp .htaccess hoặc Hypertext Access là một tệp văn bản cấu hình kiểm soát thư mục, cũng như bất kỳ thư mục con nào, nằm trên máy chủ web Apache. Nếu bạn sử dụng gói lưu trữ web dựa trên Linux, các thuộc tính web của bạn có thể chạy trên Apache. Bạn có thể đã thấy các tệp .htaccess trong một số thư mục nhất định, đặc biệt nếu bạn đã triển khai WordPress, Joomla, Drupal hoặc bất kỳ phần mềm web quản lý nội dung nào khác.

Tệp .htaccess có thể bao gồm các hướng dẫn dành riêng cho máy chủ. Tệp này có thể cấu hình máy chủ để yêu cầu mật khẩu cho thư mục mà nó chứa. Tệp .htaccess cũng có thể được định cấu hình để tự động chuyển hướng người dùng đến tệp hoặc trang chỉ mục khác, hạn chế hoặc cho phép người dùng dựa trên địa chỉ IP và vô hiệu hóa danh sách thư mục. Bạn có thể không bao giờ cần chỉnh sửa tệp .htaccess, nhưng nếu có, bạn nên đảm bảo rằng tệp được đặt tên là “.htaccess”, có dấu chấm ở phía trước và không có phần mở rộng tệp .txt hoặc .htm.

Làm thế nào để bạn chuyển hướng một trang?

Ví dụ: trang bạn tạo là domain.com/quy-dinh-su-dung.php và muốn chuyển nó thành domain.com/quy-dinh-su-dung.html thì:

Redirect 301 /quy-dinh-su-dung.php http://www.domain.com/quy-dính-su-dung.html

http://www.domain.com có ​​thể được đổi thành tên miền của bạn, nếu không sử dụng www bạn có thể bỏ dòng này.

Làm cách nào để chuyển hướng toàn bộ trang web hoặc tên miền đến một trang web hoặc tên miền mới?

Đôi khi bạn đổi tên miền cho đẹp thì đây là cách để chuyển hết link web cũ sang link web mới – cấu trúc link bài viết web cũ đã được chuyển sang web mới trước.

Redirect 301 / http://www.domain.com/

Làm cách nào để bạn chuyển hướng toàn bộ trang web vào một thư mục con:

Ví dụ: bạn cần chuyển đổi tất cả các liên kết ở dạng domain.com/articles thành domain.com/user/articles với người dùng là thư mục bạn cần di chuyển.

Redirect 301 / http://www.domain.com/user/

Làm cách nào để bạn chuyển hướng đến miền phụ:

Ví dụ: bạn có một liên kết web cũ: domain.com đến subdomain.domain.com

Redirect 301 /subdomain http://www.domain.com/

Làm cách nào để bạn chuyển hướng một liên kết web đến một tiện ích mở rộng khác nhưng vẫn giữ nguyên tên trang?

Ví dụ: Nếu bạn muốn: domain.com/baiviet.html là domain.com/baiviet.php

RedirectMatch 301 (.*).html$ http://www.domain.com$1.php

Làm thế nào để bạn sử dụng tên bài cũ để chuyển hướng từ tên miền cũ sang tên miền mới?

Ví dụ: hiện tại domain: hocban.vn đã đổi thành Tinhdeptrai.vn, đây là cách bạn nên làm để chuyển toàn bộ bài cũ sang bài mới mà không bị mất liên kết

RewriteEngine on
RewriteBase /
RewriteRule (.*) http://www.newdomain.com/$1 [R=301,L]

Đặt http://ww.newdomain.com liên kết miền mới của bạn.

Làm cách nào để bạn sử dụng các liên kết bài viết cũ để chuyển hướng từ tên miền phụ không phải www sang www?

Ví dụ: đổi https://hocban.vn thành https://hocban.vn

RewriteEngine on
RewriteBase /
rewritecond %{http_host} ^domain.com [nc]
rewriterule ^(.*)$ http://www.domain.com/$1 [r=301,nc]

Làm cách nào để bạn sử dụng tính năng viết lại để chuyển hướng một miền đến vị trí www với các thư mục con?

RewriteEngine on
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} domain.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.domain.com/directory/index.html [R=301,NC]

Làm cách nào để bạn sử dụng tính năng viết lại để chuyển hướng từ miền cũ sang miền mới bao gồm đường dẫn đầy đủ và chuỗi truy vấn?

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteRule ^(.*) http://www.newdomain.com%{REQUEST_URI} [R=302,NC]

Làm cách nào để bạn sử dụng tính năng viết lại để chuyển hướng từ tên miền cũ có thư mục con sang tên miền mới không có thư mục con nhưng bao gồm đường dẫn đầy đủ và chuỗi truy vấn?

Ví dụ: thay đổi từ: user.hocban.vn thành hocban.vn

Các liên kết bên dưới sẽ thay đổi tùy thuộc vào trang web của bạn

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/user/(.*)$
RewriteRule ^(.*) https://hocban.vn/%1 [R=302,NC]

Làm cách nào để bạn viết lại và chuyển hướng URL với các tham số truy vấn với các tệp được đặt trong thư mục gốc?

Ví dụ: URL ban đầu là https://hocban.vn/index.php?id=3 và URL mới là https://hocban.vn/path-to-new-location/

RewriteEngine trên 
RewriteCond% {QUERY_STRING} id = 3 
RewriteRule ^ index.php $ / path-to-new-location /? [L, R = 301]

Có những quy tắc chuyển hướng htaccess 301 phổ biến mà tôi thấy mình đang tìm kiếm mỗi khi tôi xây dựng trang web cho khách hàng hoặc giúp khởi chạy lại kế hoạch chuyển đổi trang web. Vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi sẽ tạo một tài nguyên mà tôi thấy hữu ích, nơi tôi có thể tập hợp tất cả các quy tắc chung vào một nơi để tiết kiệm thời gian cho mỗi dự án.

Tệp htaccess là gì?

Tệp .htaccess hoặc Hypertext Access là một tệp văn bản cấu hình kiểm soát thư mục, cũng như bất kỳ thư mục con nào, nằm trên máy chủ web Apache. Nếu bạn sử dụng gói lưu trữ web dựa trên Linux, các thuộc tính web của bạn có thể chạy trên Apache. Bạn có thể đã thấy các tệp .htaccess trong một số thư mục nhất định, đặc biệt nếu bạn đã triển khai WordPress, Joomla, Drupal hoặc bất kỳ phần mềm web quản lý nội dung nào khác.

Tệp .htaccess có thể bao gồm các hướng dẫn dành riêng cho máy chủ. Tệp này có thể cấu hình máy chủ để yêu cầu mật khẩu cho thư mục mà nó chứa. Tệp .htaccess cũng có thể được định cấu hình để tự động chuyển hướng người dùng đến tệp hoặc trang chỉ mục khác, hạn chế hoặc cho phép người dùng dựa trên địa chỉ IP và vô hiệu hóa danh sách thư mục. Bạn có thể không bao giờ cần chỉnh sửa tệp .htaccess, nhưng nếu có, bạn nên đảm bảo rằng tệp được đặt tên là “.htaccess”, có dấu chấm ở phía trước và không có phần mở rộng tệp .txt hoặc .htm.

Các quy tắc Htaccess chuyển hướng 301 phổ biến

Làm thế nào để bạn chuyển hướng một trang?

Chuyển hướng 301 /pagename.php http://www.domain.com/pagename.html

Làm cách nào để chuyển hướng toàn bộ trang web hoặc tên miền đến một trang web hoặc tên miền mới?

Chuyển hướng 301 / http://www.domain.com/

Làm cách nào để bạn chuyển hướng toàn bộ trang web vào một thư mục con?

Chuyển hướng 301 / http://www.domain.com/subfolder/

Làm cách nào để bạn chuyển hướng một thư mục con đến một trang web khác?

Chuyển hướng 301 / thư mục con http://www.domain.com/

Làm cách nào để bạn chuyển hướng một phần mở rộng tệp nhưng vẫn giữ tên trang?

Ví dụ: Nếu bạn muốn một phần mở rộng .html sử dụng cùng một tên tệp nhưng sử dụng phần mở rộng .php.

RedirectMatch 301 (. *). Html $ http: //www.domain.com$1.php

Làm cách nào để bạn sử dụng tính năng viết lại để chuyển hướng từ tên miền cũ sang tên miền mới?

RewriteEngine trên 
RewriteBase / 
RewriteRule (. *) Http://www.newdomain.com/$1 [R = 301, L]

Làm cách nào để bạn sử dụng tính năng viết lại để chuyển hướng từ tên miền phụ không phải www sang www?

RewriteEngine trên 
RewriteBase / 
rewritecond% {http_host} ^ domain.com [nc] 
rewriterule ^ (. *) $ Http://www.domain.com/$1 [r = 301, nc]

Làm cách nào để bạn sử dụng tính năng viết lại để chuyển hướng một miền đến vị trí www với các thư mục con?

RewriteEngine trên 
RewriteBase / 
RewriteCond% {HTTP_HOST} domain.com [NC] 
RewriteRule ^ (. *) $ Http://www.domain.com/directory/index.html [R = 301, NC]

Làm cách nào để bạn sử dụng tính năng viết lại để chuyển hướng từ miền cũ sang miền mới bao gồm đường dẫn đầy đủ và chuỗi truy vấn?

Tùy chọn + FollowSymLinks 
RewriteEngine Trên 
RewriteRule ^ (. *) Http: //www.newdomain.com% {REQUEST_URI} [R = 302, NC]

Làm cách nào để bạn sử dụng tính năng viết lại để chuyển hướng từ tên miền cũ có thư mục con sang tên miền mới không có thư mục con nhưng bao gồm đường dẫn đầy đủ và chuỗi truy vấn?

Tùy chọn + FollowSymLinks 
RewriteEngine Trên 
RewriteCond% {REQUEST_URI} ^ / subdirname /(.*)$ 
RewriteRule ^ (. *) Http://www.katcode.com/%1 [R = 302, NC]

Làm cách nào để bạn viết lại và chuyển hướng URL với các tham số truy vấn với các tệp được đặt trong thư mục gốc?

Ví dụ: URL ban đầu là http://www.website.com/index.php?id=3 và URL mới là http://www.website.com/path-to-new-location/

RewriteEngine trên 
RewriteCond% {QUERY_STRING} id = 3 
RewriteRule ^ index.php $ / path-to-new-location /? [L, R = 301]

Làm cách nào để chuyển hướng trang web sang HTTPS từ HTTP để xóa nội dung trùng lặp?

Bằng cách này, hãy thay đổi dạng liên kết http: // domain – thành https: domain

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTPS} on
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}

Cách này đảo ngược từ http thành https

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} on
RewriteRule (.*) http://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}

Làm cách nào để bạn chuyển hướng một trang web cũ sang một miền mới và giữ nguyên URL?

RewriteEngine On
RewriteCond %{THE_REQUEST} /index.php HTTP [NC]
RewriteRule (.*)index.php$ /$1 [R=301,L]
RewriteEngine On
RewriteCond %{THE_REQUEST} /index.html HTTP [NC]
RewriteRule (.*)index.html$ /$1 [R=301,L]

Làm cách nào để bạn viết lại và thêm dấu gạch chéo vào URL:

Ví dụ thay đổi từ http://www.website.com/index.php?id=100 thành http://www.website.com/100/

RewriteEngine On
RewriteRule ^([^/d]+)/?$ index.php?id=$1 [QSA]

Làm cách nào để bạn chuyển hướng từ tên miền phụ blog sang thư mục blog?

Ví dụ: Chuyển hướng blog.oldsite.com đến www.newsite.com/blog/

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_URI}/ blog
RewriteRule ^(.*) http://www.somewhere.com/%{REQUEST_URI} [R=302,NC]
RewriteRule ^(.*) http://www.somewhere.com/blog/%{REQUEST_URI} [R=302,NC]

Thông qua các thủ thuật Chuyển hướng liên kết với htaccess 301 Như trên, tôi hy vọng sẽ giúp bạn trong một thời gian nào đó ????


3.7 / 5 – (4 phiếu bầu)


Marketing online


Thông tin thêm

Chuyển hướng link bằng Htaccess 301

#Chuyển #hướng #link #bằng #Htaccess
[rule_3_plain] #Chuyển #hướng #link #bằng #Htaccess

Đôi khi bạn cần chuyển hướng link 301 ( Chuyển hướng vĩnh viễn link ) để cần thiết cho một số trường hợp đặt biệt khi đổi đường dẫn tĩnh hoặc chuyển vĩnh viễn link web cũ sang link web mới.
Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn các cách chuyển link 301 bằng Htaccess .
MỤC LỤC NỘI DUNG1 Tệp Htaccess là gì?1.1 Làm cách nào để bạn chuyển hướng một trang?1.2 Làm cách nào để chuyển hướng toàn bộ trang web hoặc tên miền sang trang web hoặc miền mới?1.3 Làm thế nào để bạn chuyển hướng toàn bộ một trang web vào một thư mục con:1.4 Làm thế nào để bạn chuyển hướng đến subdomain:1.5 Làm thế nào để bạn chuyển hướng link web sang đuôi khác nhưng giữ lại tên trang?1.6 Làm thế nào để bạn sử dụng tên bài viết cũ để chuyển hướng từ miền cũ sang tên miền mới?1.7 Làm thế nào để bạn sử dụng link bài viết cũ  để chuyển hướng từ một tên miền phụ không www đến www?1.8 Làm thế nào để bạn sử dụng viết lại để chuyển hướng một tên miền đến vị trí www với thư mục con?1.9 Làm thế nào để bạn sử dụng viết lại để chuyển hướng từ một miền cũ sang tên miền mới bao gồm đường dẫn đầy đủ và chuỗi truy vấn?1.10 Làm thế nào để bạn sử dụng viết lại để chuyển hướng từ một tên miền cũ với một thư mục con đến tên miền mới mà không có thư mục con, nhưng bao gồm đường dẫn đầy đủ và chuỗi truy vấn?1.11 Làm thế nào để bạn viết lại và chuyển hướng URL với các tham số truy vấn với các tệp được đặt trong thư mục gốc?2 Tệp Htaccess là gì?3 Quy tắc Htaccess chuyển hướng 301 phổ biến3.1 Làm cách nào để bạn chuyển hướng một trang?3.2 Làm cách nào để chuyển hướng toàn bộ trang web hoặc tên miền sang trang web hoặc miền mới?3.3 Làm thế nào để bạn chuyển hướng toàn bộ một trang web vào một thư mục con?3.4 Làm thế nào để bạn chuyển hướng một thư mục con đến trang web khác nhau?3.5 Làm thế nào để bạn chuyển hướng một phần mở rộng tập tin nhưng giữ lại tên trang?3.6 Làm thế nào để bạn sử dụng viết lại để chuyển hướng từ miền cũ sang tên miền mới?3.7 Làm thế nào để bạn sử dụng viết lại để chuyển hướng từ một tên miền phụ không www đến www?3.8 Làm thế nào để bạn sử dụng viết lại để chuyển hướng một tên miền đến vị trí www với thư mục con?3.9 Làm thế nào để bạn sử dụng viết lại để chuyển hướng từ một miền cũ sang tên miền mới bao gồm đường dẫn đầy đủ và chuỗi truy vấn?3.10 Làm thế nào để bạn sử dụng viết lại để chuyển hướng từ một tên miền cũ với một thư mục con đến tên miền mới mà không có thư mục con, nhưng bao gồm đường dẫn đầy đủ và chuỗi truy vấn?3.11 Làm thế nào để bạn viết lại và chuyển hướng URL với các tham số truy vấn với các tệp được đặt trong thư mục gốc?3.12 Làm cách nào để chuyển hướng trang web sang HTTPS từ HTTP để loại bỏ nội dung trùng lặp?3.13 Cách này chuyển ngược lại từ http sang https3.14 Làm thế nào để bạn chuyển hướng một trang web cũ đến một tên miền mới và giữ lại đường dẫn URL?3.15 Làm cách nào để bạn viết lại và thêm dấu gạch chéo vào URL :3.16 Làm thế nào để bạn chuyển hướng từ một tên miền phụ blog đến một thư mục blog?
Tệp Htaccess là gì?
Tệp .htaccess hoặc Hypertext Access là một tệp văn bản cấu hình điều khiển thư mục, cũng như bất kỳ thư mục con nào, nó nằm trên máy chủ web Apache. Nếu bạn sử dụng gói lưu trữ web dựa trên Linux, thuộc tính web của bạn có thể chạy trên Apache. Bạn có thể đã thấy tệp .htaccess trong các thư mục nhất định, đặc biệt nếu bạn đã triển khai WordPress, Joomla, Drupal hoặc bất kỳ phần mềm web quản lý nội dung nào khác.
Tệp .htaccess có thể bao gồm các hướng dẫn cụ thể cho máy chủ. Tệp này có thể cấu hình máy chủ để yêu cầu mật khẩu cho thư mục chứa nó. Tệp .htaccess cũng có thể được định cấu hình để tự động chuyển hướng người dùng đến một tệp hoặc trang chỉ mục khác, hạn chế hoặc cho phép người dùng dựa trên địa chỉ IP và tắt danh sách thư mục. Bạn có thể không bao giờ cần chỉnh sửa tệp .htaccess, nhưng nếu bạn làm như vậy, bạn phải đảm bảo rằng tệp được đặt tên là “.htaccess”, với khoảng thời gian ở phía trước và không có đuôi tệp .txt hoặc .htm.
Làm cách nào để bạn chuyển hướng một trang?
Ví dụ trang bạn tạo là domain.com/quy-dinh-su-dung.php mà muốn chuyển thành domain.com/quy-dinh-su-dung.html thì:
Redirect 301 /quy-dinh-su-dung.php http://www.domain.com/quy-dính-su-dung.html
http://www.domain.com có thể sửa thành domain của bạn, nếu bạn không sử dụng www có thể bỏ đi dòng này.
Làm cách nào để chuyển hướng toàn bộ trang web hoặc tên miền sang trang web hoặc miền mới?
Đôi khi bạn đổi domain cho đẹp thì đây là cách để chuyển toàn bộ link web cũ sang link web mới – cấu trúc link bài viết web cũ đã chuyển hết qua web mới trước nhé.
Redirect 301 / http://www.domain.com/
Làm thế nào để bạn chuyển hướng toàn bộ một trang web vào một thư mục con:
Ví dụ bạn cần chuyển tất cả các link dạng domain.com/bài viết thành domain.com/user/bài viết với user là thư mục bạn cần chuyển .
Redirect 301 / http://www.domain.com/user/
Làm thế nào để bạn chuyển hướng đến subdomain:
Ví dụ bạn có link web cũ là : domain.com thành subdomain.domain.com
Redirect 301 /subdomain http://www.domain.com/
Làm thế nào để bạn chuyển hướng link web sang đuôi khác nhưng giữ lại tên trang?
Ví dụ: Nếu bạn muốn : domain.com/baiviet.html thành domain.com/baiviet.php
RedirectMatch 301 (.*).html$ http://www.domain.com$1.php
Làm thế nào để bạn sử dụng tên bài viết cũ để chuyển hướng từ miền cũ sang tên miền mới?
Ví dụ: hiện tại domain : hocban.vn đổi sang tinhdeptrai.vn thì đây là cách bác tịnh nên làm để chuyển tất cả bài viết cũ sang bài viết mới mà không mất link
RewriteEngine on
RewriteBase /
RewriteRule (.*) http://www.newdomain.com/$1 [R=301,L] đỏi http://ww.newdomain.com thành link domain mới của bạn.
Làm thế nào để bạn sử dụng link bài viết cũ  để chuyển hướng từ một tên miền phụ không www đến www?
Ví dụ: chuyển https://hocban.vn thành https://hocban.vn
RewriteEngine on
RewriteBase /
rewritecond %{http_host} ^domain.com [nc] rewriterule ^(.*)$ http://www.domain.com/$1 [r=301,nc] Làm thế nào để bạn sử dụng viết lại để chuyển hướng một tên miền đến vị trí www với thư mục con?
RewriteEngine on
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} domain.com [NC] RewriteRule ^(.*)$ http://www.domain.com/directory/index.html [R=301,NC] Làm thế nào để bạn sử dụng viết lại để chuyển hướng từ một miền cũ sang tên miền mới bao gồm đường dẫn đầy đủ và chuỗi truy vấn?
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteRule ^(.*) http://www.newdomain.com%{REQUEST_URI} [R=302,NC] Làm thế nào để bạn sử dụng viết lại để chuyển hướng từ một tên miền cũ với một thư mục con đến tên miền mới mà không có thư mục con, nhưng bao gồm đường dẫn đầy đủ và chuỗi truy vấn?
Ví dụ: chuyển từ: user.hocban.vn thành hocban.vn
các link dưới tùy theo web bạn mà thay đổi lại
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/user/(.*)$
RewriteRule ^(.*) https://hocban.vn/%1 [R=302,NC] Làm thế nào để bạn viết lại và chuyển hướng URL với các tham số truy vấn với các tệp được đặt trong thư mục gốc?
Ví dụ: URL gốc là https://hocban.vn/index.php?id=3 và URL mới là https://hocban.vn/path-to-new-location/
RewriteEngine trên
RewriteCond% {QUERY_STRING} id = 3
RewriteRule ^ index.php $ / path-to-new-location /? [L, R = 301] Có những quy tắc chuyển hướng htaccess 301 phổ biến mà tôi thấy mình đang tìm kiếm mỗi khi tôi xây dựng một trang web cho một khách hàng hoặc trợ giúp với một kế hoạch chuyển tiếp trang web khởi chạy lại . Vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi sẽ tạo ra một nguồn tài nguyên mà tôi thấy hữu ích, nơi tôi có thể thu thập tất cả các quy tắc chung vào một chỗ để tiết kiệm thời gian cho mỗi dự án.
Tệp Htaccess là gì?
Tệp .htaccess hoặc Hypertext Access là một tệp văn bản cấu hình điều khiển thư mục, cũng như bất kỳ thư mục con nào, nó nằm trên máy chủ web Apache. Nếu bạn sử dụng gói lưu trữ web dựa trên Linux, thuộc tính web của bạn có thể chạy trên Apache. Bạn có thể đã thấy tệp .htaccess trong các thư mục nhất định, đặc biệt nếu bạn đã triển khai WordPress, Joomla, Drupal hoặc bất kỳ phần mềm web quản lý nội dung nào khác.
Tệp .htaccess có thể bao gồm các hướng dẫn cụ thể cho máy chủ. Tệp này có thể cấu hình máy chủ để yêu cầu mật khẩu cho thư mục chứa nó. Tệp .htaccess cũng có thể được định cấu hình để tự động chuyển hướng người dùng đến một tệp hoặc trang chỉ mục khác, hạn chế hoặc cho phép người dùng dựa trên địa chỉ IP và tắt danh sách thư mục. Bạn có thể không bao giờ cần chỉnh sửa tệp .htaccess, nhưng nếu bạn làm như vậy, bạn phải đảm bảo rằng tệp được đặt tên là “.htaccess”, với khoảng thời gian ở phía trước và không có đuôi tệp .txt hoặc .htm.
Quy tắc Htaccess chuyển hướng 301 phổ biến
Làm cách nào để bạn chuyển hướng một trang?
Chuyển hướng 301 /pagename.php http://www.domain.com/pagename.html
Làm cách nào để chuyển hướng toàn bộ trang web hoặc tên miền sang trang web hoặc miền mới?
Chuyển hướng 301 / http://www.domain.com/
Làm thế nào để bạn chuyển hướng toàn bộ một trang web vào một thư mục con?
Chuyển hướng 301 / http://www.domain.com/subfolder/
Làm thế nào để bạn chuyển hướng một thư mục con đến trang web khác nhau?
Chuyển hướng 301 / thư mục con http://www.domain.com/
Làm thế nào để bạn chuyển hướng một phần mở rộng tập tin nhưng giữ lại tên trang?
Ví dụ: Nếu bạn muốn một phần mở rộng .html sử dụng cùng tên tệp nhưng sử dụng phần mở rộng .php.
RedirectMatch 301 (. *). Html $ http: //www.domain.com$1.php
Làm thế nào để bạn sử dụng viết lại để chuyển hướng từ miền cũ sang tên miền mới?
RewriteEngine trên
RewriteBase /
RewriteRule (. *) Http://www.newdomain.com/$1 [R = 301, L] Làm thế nào để bạn sử dụng viết lại để chuyển hướng từ một tên miền phụ không www đến www?
RewriteEngine trên
RewriteBase /
rewritecond% {http_host} ^ domain.com [nc] rewriterule ^ (. *) $ Http://www.domain.com/$1 [r = 301, nc] Làm thế nào để bạn sử dụng viết lại để chuyển hướng một tên miền đến vị trí www với thư mục con?
RewriteEngine trên
RewriteBase /
RewriteCond% {HTTP_HOST} domain.com [NC] RewriteRule ^ (. *) $ Http://www.domain.com/directory/index.html [R = 301, NC] Làm thế nào để bạn sử dụng viết lại để chuyển hướng từ một miền cũ sang tên miền mới bao gồm đường dẫn đầy đủ và chuỗi truy vấn?
Tùy chọn + FollowSymLinks
RewriteEngine Trên
RewriteRule ^ (. *) Http: //www.newdomain.com% {REQUEST_URI} [R = 302, NC] Làm thế nào để bạn sử dụng viết lại để chuyển hướng từ một tên miền cũ với một thư mục con đến tên miền mới mà không có thư mục con, nhưng bao gồm đường dẫn đầy đủ và chuỗi truy vấn?
Tùy chọn + FollowSymLinks
RewriteEngine Trên
RewriteCond% {REQUEST_URI} ^ / subdirname /(.*)$
RewriteRule ^ (. *) Http://www.katcode.com/%1 [R = 302, NC] Làm thế nào để bạn viết lại và chuyển hướng URL với các tham số truy vấn với các tệp được đặt trong thư mục gốc?
Ví dụ: URL gốc là http://www.website.com/index.php?id=3 và URL mới là http://www.website.com/path-to-new-location/
RewriteEngine trên
RewriteCond% {QUERY_STRING} id = 3
RewriteRule ^ index.php $ / path-to-new-location /? [L, R = 301] Làm cách nào để chuyển hướng trang web sang HTTPS từ HTTP để loại bỏ nội dung trùng lặp?
Cách này đổi link dạng http://domain – thành https:domain
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTPS} on
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}
Cách này chuyển ngược lại từ http sang https
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} on
RewriteRule (.*) http://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}
Làm thế nào để bạn chuyển hướng một trang web cũ đến một tên miền mới và giữ lại đường dẫn URL?
RewriteEngine On
RewriteCond %{THE_REQUEST} /index.php HTTP [NC] RewriteRule (.*)index.php$ /$1 [R=301,L] RewriteEngine On
RewriteCond %{THE_REQUEST} /index.html HTTP [NC] RewriteRule (.*)index.html$ /$1 [R=301,L] Làm cách nào để bạn viết lại và thêm dấu gạch chéo vào URL :
Ví dụ đổi từ http://www.website.com/index.php?id=100 sang http://www.website.com/100/
RewriteEngine On
RewriteRule ^([^/d]+)/?$ index.php?id=$1 [QSA] Làm thế nào để bạn chuyển hướng từ một tên miền phụ blog đến một thư mục blog?
Ví dụ: Chuyển hướng blog.oldsite.com sang www.newsite.com/blog/
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_URI}/ blog
RewriteRule ^(.*) http://www.somewhere.com/%{REQUEST_URI} [R=302,NC] RewriteRule ^(.*) http://www.somewhere.com/blog/%{REQUEST_URI} [R=302,NC] Qua các thủ thuật Chuyển hướng link bằng Htaccess 301 như trên mong sẽ giúp các bạn trong những lúc nào đó ????
 

3.7/5 – (4 votes)

window.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function() {
jQuery(document).ready(function( $) {
$.post( ‘https://hocban.vn/wp-admin/admin-ajax.php’, {action: ‘mts_view_count’, id: ‘7758’});
});
});
#Chuyển #hướng #link #bằng #Htaccess
[rule_2_plain] #Chuyển #hướng #link #bằng #Htaccess
[rule_2_plain] #Chuyển #hướng #link #bằng #Htaccess
[rule_3_plain]

#Chuyển #hướng #link #bằng #Htaccess

Đôi khi bạn cần chuyển hướng link 301 ( Chuyển hướng vĩnh viễn link ) để cần thiết cho một số trường hợp đặt biệt khi đổi đường dẫn tĩnh hoặc chuyển vĩnh viễn link web cũ sang link web mới.
Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn các cách chuyển link 301 bằng Htaccess .
MỤC LỤC NỘI DUNG1 Tệp Htaccess là gì?1.1 Làm cách nào để bạn chuyển hướng một trang?1.2 Làm cách nào để chuyển hướng toàn bộ trang web hoặc tên miền sang trang web hoặc miền mới?1.3 Làm thế nào để bạn chuyển hướng toàn bộ một trang web vào một thư mục con:1.4 Làm thế nào để bạn chuyển hướng đến subdomain:1.5 Làm thế nào để bạn chuyển hướng link web sang đuôi khác nhưng giữ lại tên trang?1.6 Làm thế nào để bạn sử dụng tên bài viết cũ để chuyển hướng từ miền cũ sang tên miền mới?1.7 Làm thế nào để bạn sử dụng link bài viết cũ  để chuyển hướng từ một tên miền phụ không www đến www?1.8 Làm thế nào để bạn sử dụng viết lại để chuyển hướng một tên miền đến vị trí www với thư mục con?1.9 Làm thế nào để bạn sử dụng viết lại để chuyển hướng từ một miền cũ sang tên miền mới bao gồm đường dẫn đầy đủ và chuỗi truy vấn?1.10 Làm thế nào để bạn sử dụng viết lại để chuyển hướng từ một tên miền cũ với một thư mục con đến tên miền mới mà không có thư mục con, nhưng bao gồm đường dẫn đầy đủ và chuỗi truy vấn?1.11 Làm thế nào để bạn viết lại và chuyển hướng URL với các tham số truy vấn với các tệp được đặt trong thư mục gốc?2 Tệp Htaccess là gì?3 Quy tắc Htaccess chuyển hướng 301 phổ biến3.1 Làm cách nào để bạn chuyển hướng một trang?3.2 Làm cách nào để chuyển hướng toàn bộ trang web hoặc tên miền sang trang web hoặc miền mới?3.3 Làm thế nào để bạn chuyển hướng toàn bộ một trang web vào một thư mục con?3.4 Làm thế nào để bạn chuyển hướng một thư mục con đến trang web khác nhau?3.5 Làm thế nào để bạn chuyển hướng một phần mở rộng tập tin nhưng giữ lại tên trang?3.6 Làm thế nào để bạn sử dụng viết lại để chuyển hướng từ miền cũ sang tên miền mới?3.7 Làm thế nào để bạn sử dụng viết lại để chuyển hướng từ một tên miền phụ không www đến www?3.8 Làm thế nào để bạn sử dụng viết lại để chuyển hướng một tên miền đến vị trí www với thư mục con?3.9 Làm thế nào để bạn sử dụng viết lại để chuyển hướng từ một miền cũ sang tên miền mới bao gồm đường dẫn đầy đủ và chuỗi truy vấn?3.10 Làm thế nào để bạn sử dụng viết lại để chuyển hướng từ một tên miền cũ với một thư mục con đến tên miền mới mà không có thư mục con, nhưng bao gồm đường dẫn đầy đủ và chuỗi truy vấn?3.11 Làm thế nào để bạn viết lại và chuyển hướng URL với các tham số truy vấn với các tệp được đặt trong thư mục gốc?3.12 Làm cách nào để chuyển hướng trang web sang HTTPS từ HTTP để loại bỏ nội dung trùng lặp?3.13 Cách này chuyển ngược lại từ http sang https3.14 Làm thế nào để bạn chuyển hướng một trang web cũ đến một tên miền mới và giữ lại đường dẫn URL?3.15 Làm cách nào để bạn viết lại và thêm dấu gạch chéo vào URL :3.16 Làm thế nào để bạn chuyển hướng từ một tên miền phụ blog đến một thư mục blog?
Tệp Htaccess là gì?
Tệp .htaccess hoặc Hypertext Access là một tệp văn bản cấu hình điều khiển thư mục, cũng như bất kỳ thư mục con nào, nó nằm trên máy chủ web Apache. Nếu bạn sử dụng gói lưu trữ web dựa trên Linux, thuộc tính web của bạn có thể chạy trên Apache. Bạn có thể đã thấy tệp .htaccess trong các thư mục nhất định, đặc biệt nếu bạn đã triển khai WordPress, Joomla, Drupal hoặc bất kỳ phần mềm web quản lý nội dung nào khác.
Tệp .htaccess có thể bao gồm các hướng dẫn cụ thể cho máy chủ. Tệp này có thể cấu hình máy chủ để yêu cầu mật khẩu cho thư mục chứa nó. Tệp .htaccess cũng có thể được định cấu hình để tự động chuyển hướng người dùng đến một tệp hoặc trang chỉ mục khác, hạn chế hoặc cho phép người dùng dựa trên địa chỉ IP và tắt danh sách thư mục. Bạn có thể không bao giờ cần chỉnh sửa tệp .htaccess, nhưng nếu bạn làm như vậy, bạn phải đảm bảo rằng tệp được đặt tên là “.htaccess”, với khoảng thời gian ở phía trước và không có đuôi tệp .txt hoặc .htm.
Làm cách nào để bạn chuyển hướng một trang?
Ví dụ trang bạn tạo là domain.com/quy-dinh-su-dung.php mà muốn chuyển thành domain.com/quy-dinh-su-dung.html thì:
Redirect 301 /quy-dinh-su-dung.php http://www.domain.com/quy-dính-su-dung.html
http://www.domain.com có thể sửa thành domain của bạn, nếu bạn không sử dụng www có thể bỏ đi dòng này.
Làm cách nào để chuyển hướng toàn bộ trang web hoặc tên miền sang trang web hoặc miền mới?
Đôi khi bạn đổi domain cho đẹp thì đây là cách để chuyển toàn bộ link web cũ sang link web mới – cấu trúc link bài viết web cũ đã chuyển hết qua web mới trước nhé.
Redirect 301 / http://www.domain.com/
Làm thế nào để bạn chuyển hướng toàn bộ một trang web vào một thư mục con:
Ví dụ bạn cần chuyển tất cả các link dạng domain.com/bài viết thành domain.com/user/bài viết với user là thư mục bạn cần chuyển .
Redirect 301 / http://www.domain.com/user/
Làm thế nào để bạn chuyển hướng đến subdomain:
Ví dụ bạn có link web cũ là : domain.com thành subdomain.domain.com
Redirect 301 /subdomain http://www.domain.com/
Làm thế nào để bạn chuyển hướng link web sang đuôi khác nhưng giữ lại tên trang?
Ví dụ: Nếu bạn muốn : domain.com/baiviet.html thành domain.com/baiviet.php
RedirectMatch 301 (.*).html$ http://www.domain.com$1.php
Làm thế nào để bạn sử dụng tên bài viết cũ để chuyển hướng từ miền cũ sang tên miền mới?
Ví dụ: hiện tại domain : hocban.vn đổi sang tinhdeptrai.vn thì đây là cách bác tịnh nên làm để chuyển tất cả bài viết cũ sang bài viết mới mà không mất link
RewriteEngine on
RewriteBase /
RewriteRule (.*) http://www.newdomain.com/$1 [R=301,L] đỏi http://ww.newdomain.com thành link domain mới của bạn.
Làm thế nào để bạn sử dụng link bài viết cũ  để chuyển hướng từ một tên miền phụ không www đến www?
Ví dụ: chuyển https://hocban.vn thành https://hocban.vn
RewriteEngine on
RewriteBase /
rewritecond %{http_host} ^domain.com [nc] rewriterule ^(.*)$ http://www.domain.com/$1 [r=301,nc] Làm thế nào để bạn sử dụng viết lại để chuyển hướng một tên miền đến vị trí www với thư mục con?
RewriteEngine on
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} domain.com [NC] RewriteRule ^(.*)$ http://www.domain.com/directory/index.html [R=301,NC] Làm thế nào để bạn sử dụng viết lại để chuyển hướng từ một miền cũ sang tên miền mới bao gồm đường dẫn đầy đủ và chuỗi truy vấn?
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteRule ^(.*) http://www.newdomain.com%{REQUEST_URI} [R=302,NC] Làm thế nào để bạn sử dụng viết lại để chuyển hướng từ một tên miền cũ với một thư mục con đến tên miền mới mà không có thư mục con, nhưng bao gồm đường dẫn đầy đủ và chuỗi truy vấn?
Ví dụ: chuyển từ: user.hocban.vn thành hocban.vn
các link dưới tùy theo web bạn mà thay đổi lại
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/user/(.*)$
RewriteRule ^(.*) https://hocban.vn/%1 [R=302,NC] Làm thế nào để bạn viết lại và chuyển hướng URL với các tham số truy vấn với các tệp được đặt trong thư mục gốc?
Ví dụ: URL gốc là https://hocban.vn/index.php?id=3 và URL mới là https://hocban.vn/path-to-new-location/
RewriteEngine trên
RewriteCond% {QUERY_STRING} id = 3
RewriteRule ^ index.php $ / path-to-new-location /? [L, R = 301] Có những quy tắc chuyển hướng htaccess 301 phổ biến mà tôi thấy mình đang tìm kiếm mỗi khi tôi xây dựng một trang web cho một khách hàng hoặc trợ giúp với một kế hoạch chuyển tiếp trang web khởi chạy lại . Vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi sẽ tạo ra một nguồn tài nguyên mà tôi thấy hữu ích, nơi tôi có thể thu thập tất cả các quy tắc chung vào một chỗ để tiết kiệm thời gian cho mỗi dự án.
Tệp Htaccess là gì?
Tệp .htaccess hoặc Hypertext Access là một tệp văn bản cấu hình điều khiển thư mục, cũng như bất kỳ thư mục con nào, nó nằm trên máy chủ web Apache. Nếu bạn sử dụng gói lưu trữ web dựa trên Linux, thuộc tính web của bạn có thể chạy trên Apache. Bạn có thể đã thấy tệp .htaccess trong các thư mục nhất định, đặc biệt nếu bạn đã triển khai WordPress, Joomla, Drupal hoặc bất kỳ phần mềm web quản lý nội dung nào khác.
Tệp .htaccess có thể bao gồm các hướng dẫn cụ thể cho máy chủ. Tệp này có thể cấu hình máy chủ để yêu cầu mật khẩu cho thư mục chứa nó. Tệp .htaccess cũng có thể được định cấu hình để tự động chuyển hướng người dùng đến một tệp hoặc trang chỉ mục khác, hạn chế hoặc cho phép người dùng dựa trên địa chỉ IP và tắt danh sách thư mục. Bạn có thể không bao giờ cần chỉnh sửa tệp .htaccess, nhưng nếu bạn làm như vậy, bạn phải đảm bảo rằng tệp được đặt tên là “.htaccess”, với khoảng thời gian ở phía trước và không có đuôi tệp .txt hoặc .htm.
Quy tắc Htaccess chuyển hướng 301 phổ biến
Làm cách nào để bạn chuyển hướng một trang?
Chuyển hướng 301 /pagename.php http://www.domain.com/pagename.html
Làm cách nào để chuyển hướng toàn bộ trang web hoặc tên miền sang trang web hoặc miền mới?
Chuyển hướng 301 / http://www.domain.com/
Làm thế nào để bạn chuyển hướng toàn bộ một trang web vào một thư mục con?
Chuyển hướng 301 / http://www.domain.com/subfolder/
Làm thế nào để bạn chuyển hướng một thư mục con đến trang web khác nhau?
Chuyển hướng 301 / thư mục con http://www.domain.com/
Làm thế nào để bạn chuyển hướng một phần mở rộng tập tin nhưng giữ lại tên trang?
Ví dụ: Nếu bạn muốn một phần mở rộng .html sử dụng cùng tên tệp nhưng sử dụng phần mở rộng .php.
RedirectMatch 301 (. *). Html $ http: //www.domain.com$1.php
Làm thế nào để bạn sử dụng viết lại để chuyển hướng từ miền cũ sang tên miền mới?
RewriteEngine trên
RewriteBase /
RewriteRule (. *) Http://www.newdomain.com/$1 [R = 301, L] Làm thế nào để bạn sử dụng viết lại để chuyển hướng từ một tên miền phụ không www đến www?
RewriteEngine trên
RewriteBase /
rewritecond% {http_host} ^ domain.com [nc] rewriterule ^ (. *) $ Http://www.domain.com/$1 [r = 301, nc] Làm thế nào để bạn sử dụng viết lại để chuyển hướng một tên miền đến vị trí www với thư mục con?
RewriteEngine trên
RewriteBase /
RewriteCond% {HTTP_HOST} domain.com [NC] RewriteRule ^ (. *) $ Http://www.domain.com/directory/index.html [R = 301, NC] Làm thế nào để bạn sử dụng viết lại để chuyển hướng từ một miền cũ sang tên miền mới bao gồm đường dẫn đầy đủ và chuỗi truy vấn?
Tùy chọn + FollowSymLinks
RewriteEngine Trên
RewriteRule ^ (. *) Http: //www.newdomain.com% {REQUEST_URI} [R = 302, NC] Làm thế nào để bạn sử dụng viết lại để chuyển hướng từ một tên miền cũ với một thư mục con đến tên miền mới mà không có thư mục con, nhưng bao gồm đường dẫn đầy đủ và chuỗi truy vấn?
Tùy chọn + FollowSymLinks
RewriteEngine Trên
RewriteCond% {REQUEST_URI} ^ / subdirname /(.*)$
RewriteRule ^ (. *) Http://www.katcode.com/%1 [R = 302, NC] Làm thế nào để bạn viết lại và chuyển hướng URL với các tham số truy vấn với các tệp được đặt trong thư mục gốc?
Ví dụ: URL gốc là http://www.website.com/index.php?id=3 và URL mới là http://www.website.com/path-to-new-location/
RewriteEngine trên
RewriteCond% {QUERY_STRING} id = 3
RewriteRule ^ index.php $ / path-to-new-location /? [L, R = 301] Làm cách nào để chuyển hướng trang web sang HTTPS từ HTTP để loại bỏ nội dung trùng lặp?
Cách này đổi link dạng http://domain – thành https:domain
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTPS} on
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}
Cách này chuyển ngược lại từ http sang https
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} on
RewriteRule (.*) http://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}
Làm thế nào để bạn chuyển hướng một trang web cũ đến một tên miền mới và giữ lại đường dẫn URL?
RewriteEngine On
RewriteCond %{THE_REQUEST} /index.php HTTP [NC] RewriteRule (.*)index.php$ /$1 [R=301,L] RewriteEngine On
RewriteCond %{THE_REQUEST} /index.html HTTP [NC] RewriteRule (.*)index.html$ /$1 [R=301,L] Làm cách nào để bạn viết lại và thêm dấu gạch chéo vào URL :
Ví dụ đổi từ http://www.website.com/index.php?id=100 sang http://www.website.com/100/
RewriteEngine On
RewriteRule ^([^/d]+)/?$ index.php?id=$1 [QSA] Làm thế nào để bạn chuyển hướng từ một tên miền phụ blog đến một thư mục blog?
Ví dụ: Chuyển hướng blog.oldsite.com sang www.newsite.com/blog/
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_URI}/ blog
RewriteRule ^(.*) http://www.somewhere.com/%{REQUEST_URI} [R=302,NC] RewriteRule ^(.*) http://www.somewhere.com/blog/%{REQUEST_URI} [R=302,NC] Qua các thủ thuật Chuyển hướng link bằng Htaccess 301 như trên mong sẽ giúp các bạn trong những lúc nào đó ????
 

3.7/5 – (4 votes)

window.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function() {
jQuery(document).ready(function( $) {
$.post( ‘https://hocban.vn/wp-admin/admin-ajax.php’, {action: ‘mts_view_count’, id: ‘7758’});
});
});

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button