Digital Marketing

Chỉnh sửa hoặc xóa bản quyền Footer theme WordPress

Customize or remove the copyright content of the WordPress theme in Footer

In this article, Hocban.vn shares with you how to edit or remove the copyright (copyright) in the Footer (footer) of the WordPress theme. One thing that I haven’t done over the years for very verbose reasons is this: UNNECESSARY

How to edit the copyright in the Footer of the WordPress theme

First of all, I also say first that this method applies to Themezee’s Smartline theme, other themes do the same thing. are not it’s exactly the same as you!

To customize the copyright content in the Footer of the theme as you like, you need to have the content to be replaced. For example, Hocban.vn defaults to the copyright paragraph:

Powered by WordPress and Smartline.

Now to customize it, find it somewhere in the theme and fix it. For Smartline theme, follow these steps:

  • Step 1: Access the Smartline theme folder from your hosting or from the theme editor [Theme Editor] in the Dashboard of your website. Appearance >> Theme Editor >> inc >> template-tags.php
  • Step 2: You find the paragraph <span class="credit-link"> and delete the paragraph before the closing tag </span>:
<?php printf( esc_html__( 'Powered by %1$s and %2$s.', 'smartline-lite' ),
'<a href="http://wordpress.org" title="WordPress">WordPress</a>',
'<a href="https://themezee.com/themes/smartline/" title="Smartline WordPress Theme">Smartline</a>'
); ?>
  • Step 3: Now that place is empty and you want to write something in it, it will display as normal text. Here you can copy your sample snippet and paste it there and save it to see the result.
Powered by <span style="color: #00ccff;"><a style="color: #00ccff;" title="Smartline WordPress Theme" href="https://themezee.com/themes/smartline/" target="_blank" rel="noopener">Smartline</a></span> and <a href="https://hocban.vn/gioi-thieu/huong-dan-dang-ky-dung-thu-hosting-azdigi"><span style="color: #ffff00;"><strong>AZDIGI</strong> hosting</span></a>

As a result, it looks like the picture at the beginning of the article, you :v Remember to do it carefully, not to make the theme error again :v

How to remove the Footer theme WordPress copyright

Now wait a minute, why do you want to delete it :v haha ​​! Well, no more sarcasm, how to delete it is very simple. LIVE Step 2 above, after you delete the theme’s copyright code, save it, don’t insert anything in it anymore :v

I still encourage you to write something in Footer to give it a good atmosphere, but leaving it blank will also make it sad. Hocban.vn has Footer content like the first image, this footer is to honor those who have brought value to Hocban.vn

Articles that seem related:

  • Footer (footer) in the layout of the website

4.1/5 – (12 votes)


Marketing online


Thông tin thêm

Chỉnh sửa hoặc xóa bản quyền Footer theme WordPress

#Chỉnh #sửa #hoặc #xóa #bản #quyền #Footer #theme #WordPress
[rule_3_plain] #Chỉnh #sửa #hoặc #xóa #bản #quyền #Footer #theme #WordPress

Tùy chỉnh hoặc xóa nội dung bản quyền của theme WordPress ở Footer
Trong bài này Hocban.vn chia sẻ đến bạn cách chỉnh sửa hoặc xóa bản quyền (copyright) ở Footer (chân trang) của theme WordPress. Một điều mà mình đã không thực hiện trong nhiều năm qua vì lý do rất dài dòng, đó là: CHƯA CẦN
MỤC LỤC NỘI DUNG1 Cách chỉnh sửa bản quyền ở Footer của theme WordPress2 Cách xóa bản quyền Footer theme WordPress
Cách chỉnh sửa bản quyền ở Footer của theme WordPress
Đầu tiên mình cũng nói trước là cách này áp dụng cho theme Smartline của Themezee, những theme khác thì cách làm tương tự chứ không giống y chang đâu bạn nhé !
Để tùy chỉnh lại nội dung bản quyền ở Footer của theme theo ý muốn thì bạn cần chủng bị đoạn nội dung cần thay thế. Ví dụ Hocban.vn mặc định nó có đoạn bản quyền là:
Powered by WordPress and Smartline.
Giờ tùy chỉnh lại thì tìm xem nó ở đâu trong theme và sửa lại là được. Đối với theme Smartline thì bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào thư mục theme Smartline từ hosting hoặc từ trình chỉnh sửa theme [Theme Editor] trong Dashboard của website bạn ấy. Appearance >> Theme Editor >> inc >> template-tags.php
Bước 2: Bạn tìm đến đoạn   <span class=”credit-link”> và xóa hết cái đoạn trước thẻ đóng </span>:

<?php printf( esc_html__( ‘Powered by %1$s and %2$s.’, ‘smartline-lite’ ),
‘<a href=”http://wordpress.org” title=”WordPress”>WordPress</a>’,
‘<a href=”https://themezee.com/themes/smartline/” title=”Smartline WordPress Theme”>Smartline</a>’
); ?>

Bước 3: Giờ chỗ đó nó trống và bạn muốn viết gì vô đó thì viết, nó sẽ hiển thị dưới dạng văn bản bình thường thôi. Ở đây bạn có thể copy đoạn mẫu của mình và dán vào đó và lưu lại để xem kết quả.

Powered by <span style=”color: #00ccff;”><a style=”color: #00ccff;” title=”Smartline WordPress Theme” href=”https://themezee.com/themes/smartline/” target=”_blank” rel=”noopener”>Smartline</a></span> and <a href=”https://hocban.vn/gioi-thieu/huong-dan-dang-ky-dung-thu-hosting-azdigi”><span style=”color: #ffff00;”><strong>AZDIGI</strong> hosting</span></a>
Kết quả là nó như cái hình ở đầu bài viết đó bạn :v Nhớ làm cẩn thận chứ không lại lỗi theme nhen :v
Cách xóa bản quyền Footer theme WordPress
Giờ chờ một chút, vì sao bạn muốn xóa nó nè :v haha ! Thôi, không cà khịa nữa, cách xóa nó thì đơn giản lắm. Ở bước 2 ở trên, sau khi bạn xóa đoạn code bản quyền của theme đi thì lưu lại, không chèn gì vào đó nữa là được thôi mà :v
Mình vẫn khuyến khích các bạn nên viết gì đó ở Footer cho nó có không khí nghen, chứ để trống trơn nó cũng buồn VCL ra. Hocban.vn có nội dung Footer như hình đầu bài ấy, footer này nhằm tôn vinh những người đã mang giá trị cho Hocban.vn
Bài viết có vẻ liên quan:

Footer (chân trang) trong bố cục của website

4.1/5 – (12 votes)

window.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function() {
jQuery(document).ready(function( $) {
$.post( ‘https://hocban.vn/wp-admin/admin-ajax.php’, {action: ‘mts_view_count’, id: ‘9097’});
});
});
#Chỉnh #sửa #hoặc #xóa #bản #quyền #Footer #theme #WordPress
[rule_2_plain] #Chỉnh #sửa #hoặc #xóa #bản #quyền #Footer #theme #WordPress
[rule_2_plain] #Chỉnh #sửa #hoặc #xóa #bản #quyền #Footer #theme #WordPress
[rule_3_plain]

#Chỉnh #sửa #hoặc #xóa #bản #quyền #Footer #theme #WordPress

Tùy chỉnh hoặc xóa nội dung bản quyền của theme WordPress ở Footer
Trong bài này Hocban.vn chia sẻ đến bạn cách chỉnh sửa hoặc xóa bản quyền (copyright) ở Footer (chân trang) của theme WordPress. Một điều mà mình đã không thực hiện trong nhiều năm qua vì lý do rất dài dòng, đó là: CHƯA CẦN
MỤC LỤC NỘI DUNG1 Cách chỉnh sửa bản quyền ở Footer của theme WordPress2 Cách xóa bản quyền Footer theme WordPress
Cách chỉnh sửa bản quyền ở Footer của theme WordPress
Đầu tiên mình cũng nói trước là cách này áp dụng cho theme Smartline của Themezee, những theme khác thì cách làm tương tự chứ không giống y chang đâu bạn nhé !
Để tùy chỉnh lại nội dung bản quyền ở Footer của theme theo ý muốn thì bạn cần chủng bị đoạn nội dung cần thay thế. Ví dụ Hocban.vn mặc định nó có đoạn bản quyền là:
Powered by WordPress and Smartline.
Giờ tùy chỉnh lại thì tìm xem nó ở đâu trong theme và sửa lại là được. Đối với theme Smartline thì bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào thư mục theme Smartline từ hosting hoặc từ trình chỉnh sửa theme [Theme Editor] trong Dashboard của website bạn ấy. Appearance >> Theme Editor >> inc >> template-tags.php
Bước 2: Bạn tìm đến đoạn   <span class=”credit-link”> và xóa hết cái đoạn trước thẻ đóng </span>:

<?php printf( esc_html__( ‘Powered by %1$s and %2$s.’, ‘smartline-lite’ ),
‘<a href=”http://wordpress.org” title=”WordPress”>WordPress</a>’,
‘<a href=”https://themezee.com/themes/smartline/” title=”Smartline WordPress Theme”>Smartline</a>’
); ?>

Bước 3: Giờ chỗ đó nó trống và bạn muốn viết gì vô đó thì viết, nó sẽ hiển thị dưới dạng văn bản bình thường thôi. Ở đây bạn có thể copy đoạn mẫu của mình và dán vào đó và lưu lại để xem kết quả.

Powered by <span style=”color: #00ccff;”><a style=”color: #00ccff;” title=”Smartline WordPress Theme” href=”https://themezee.com/themes/smartline/” target=”_blank” rel=”noopener”>Smartline</a></span> and <a href=”https://hocban.vn/gioi-thieu/huong-dan-dang-ky-dung-thu-hosting-azdigi”><span style=”color: #ffff00;”><strong>AZDIGI</strong> hosting</span></a>
Kết quả là nó như cái hình ở đầu bài viết đó bạn :v Nhớ làm cẩn thận chứ không lại lỗi theme nhen :v
Cách xóa bản quyền Footer theme WordPress
Giờ chờ một chút, vì sao bạn muốn xóa nó nè :v haha ! Thôi, không cà khịa nữa, cách xóa nó thì đơn giản lắm. Ở bước 2 ở trên, sau khi bạn xóa đoạn code bản quyền của theme đi thì lưu lại, không chèn gì vào đó nữa là được thôi mà :v
Mình vẫn khuyến khích các bạn nên viết gì đó ở Footer cho nó có không khí nghen, chứ để trống trơn nó cũng buồn VCL ra. Hocban.vn có nội dung Footer như hình đầu bài ấy, footer này nhằm tôn vinh những người đã mang giá trị cho Hocban.vn
Bài viết có vẻ liên quan:

Footer (chân trang) trong bố cục của website

4.1/5 – (12 votes)

window.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function() {
jQuery(document).ready(function( $) {
$.post( ‘https://hocban.vn/wp-admin/admin-ajax.php’, {action: ‘mts_view_count’, id: ‘9097’});
});
});

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button